Wat we voor u kunnen betekenen?

Onderstaand treft u een korte weergave aan van onze dienstverlening. Om te beoordelen of wij ook voor u iets kunnnen betekenen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon of e-mail (zie onder “contact”)

Door de uitgebreide wet- en regelgeving die tegenwoordig op pensioen van toepassing is, is het zelfs voor de professionele pensioenadviseur niet altijd duidelijk hoe in bepaalde situaties gehandeld dient te worden of wat de juiste uitleg van een wet of regel voor een specifiek praktijkgeval inhoudt.

Enkele voorbeelden:

 • Is het standpunt van een pensioenuitvoerder gebaseerd op
  een wettelijke regel of uitvloeisel van eigen beleid?
 • Mag er overeengekomen worden dat sommige werknemers niet
  worden aangemeld voor de pensioenregeling en zo ja hoe dient
  dat vastgelegd te worden?
 • Hoe moet worden gereageerd op een aanschrijving van een Bedrijfstakpensioenfonds
  terwijl de onderneming al een verzekerde pensioenregeling heeft gesloten?
 • Hoe kan worden voorkomen dat een wijziging van de pensioenregeling
  met succes kan worden aangevochten door werknemers?

Bij deze en vele andere vraagstukken kunnen wij door een uitgebreide kennis van onder meer de Pensioenwet, fiscale wetgeving, gelijke behandelingswetgeving, arbeidsrecht en werkingssfeeronderzoek de pensioenadviseur ondersteunen.

Als extra dienstverlening biedt PAGLS de mogelijk aan om deel te nemen aan ons programma voor Permanente Ondersteuning (PO) waarbij u toegang krijgt tot een onbeperkte helpdesk op pensioentechnisch en juridisch terrein. Hiertoe behoort ook het bijwonen van een viertal kennisupdatedagen per jaar. Voor een nadere toelichting op en meer informatie over PO kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

In de arbeidsrecht praktijk komt u regelmatig situaties tegen waarbij conflicten tussen werkgever en werknemer(s) opgelost dienen te worden, al dan niet middels een gerechtelijke procedure. Het is partijen daarbij niet altijd duidelijk dat ook de (uitvoering van de) pensioenregeling een vordering van werknemerskant kan opleveren, dan wel hoe een dergelijke vordering het best bestreden kan worden.

Enkele voorbeelden hiervan uit de praktijk:

 • Is door de werkgever het pensioenreglement wel correct toegepast?
 • Heeft een wijziging van de pensioenregeling in het verleden wel op de juiste arbeidsrechtelijke wijze plaatsgevonden waardoor wellicht de werknemer nog pensioen op basis van een oude regeling kan vorderen?
 • Is het standpunt van de wederpartij inzake uitleg van de regeling wel juist?

Om dit te kunnen beoordelen is in de regel specifieke pensioenkennis noodzakelijk.

Wellicht wordt u door bedrijven ook ingeschakeld in het geval een Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) van mening is dat de onderneming verplicht aangesloten dient te worden (vaak zelfs met terugwerkende kracht). Wet- en regelgeving inzake de verplichte deelname aan een Bpf is lastig te doorgronden, met name de verplichtstellingsbeschikkingen blinken niet uit in helderheid. Door onze kennis en ervaring op dit gebied kan PAGLS u hierbij van grote waarde zijn.

Ook bij echtscheidingen ontstaan er regelmatig discussies tussen partijen met betrekking tot de eventuele pensioenverdeling. Is dit ‘vergeten’ en claimt één van de ex-echtgenoten alsnog een deel van het pensioen van de ander? Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden bij het afwijken van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding? Kan de ex-echtgeno(o)t(e) van een DGA bij een scheiding verlangen dat het aan hem of haar toekomende deel van het pensioen wordt afgestort bij een externe pensioenuitvoerder? Met deze en vele andere vragen op het gebied van pensioen en scheiding kunnen wij u ondersteunen.

Veelal wordt gedacht dat er bij ondernemingen met een extern ondergebrachte pensioenregeling weinig tot geen risico’s bestaan voor de onderneming. Bij zowel het samenstellen als een eventuele controle van de jaarrekening geldt dat de pensioenregeling de nodige aandacht verdient aangezien hieruit wel degelijk materiele risico’s kunnen voortvloeien. Ter verduidelijking volgen hieronder een aantal voorbeelden.

Is er met alle werknemers een pensioenovereenkomst gesloten en zijn deze ook allemaal aangemeld bij de verzekeraar? Een mogelijke uitsluiting kan een ongeoorloofd onderscheid met zich meebrengen. Ook als er met de werknemer(s) zelf is overeengekomen om niet mee te doen aan de regeling, kan dit problemen voor de onderneming met zich meebrengen. Is een dergelijke afspraak arbeidsrechtelijk wel op de juiste wijze vastgelegd? Is dit met de pensioenuitvoerder vooraf overlegd?

Heeft er, bijvoorbeeld door een professionele pensioenadviseur, een werkingssfeer onderzoek plaatsgevonden dat uitsluit dat de onderneming verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) zou moeten zijn aangesloten? Mocht een Bpf zich bij een onderneming melden met een aansluitingsverzoek, dan kunnen de financiële consequenties aanzienlijk zijn, zeker als er sprake is van terugwerkende kracht.

Bij de meeste ondernemingen is de pensioenregeling in de afgelopen jaren meermaals gewijzigd. Vaak betreft dit een versobering voor de werknemers. Hierbij behoort de onderneming verschillende, strikte arbeidsrechtelijke regels in acht te nemen, wil de wijziging op een juiste en juridisch houdbare wijze plaatsvinden. In de praktijk blijkt regelmatig dat dit niet of onvoldoende heeft plaatsgevonden, waardoor de werknemers nog aanspraak zouden kunnen maken op een pensioen conform de oude regeling.

PAGLS kan deze risico’s in kaart brengen en bij een geconstateerd probleem samen met u zoeken naar de beste oplossing voor de onderneming.

Tenslotte kunt u denken aan een due diligence onderzoek in het kader van een fusie of overname. Het onderdeel pensioen krijgt daarbij gewoonlijk nauwelijks de aandacht die het verdient, terwijl er forse financiële consequenties voor met name de koper kunnen ontstaan. Wij hebben ervaring met due diligence onderzoek en kunnen deze mogelijke consequenties in beeld brengen voordat over een fusie of overname wordt besloten.

In de uitvoering van de pensioenregeling kan het voorkomen dat werkgever en werknemer het niet eens zijn over de juiste uitleg van de pensioenovereenkomst of de juiste toepassing van onderdelen van de regeling. Discussies over de hoogte van het pensioen, een wijziging in de regeling, het gebruik kunnen maken van keuze mogelijkheden of bijvoorbeeld de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen leiden regelmatig tot juridische stappen. In deze en andere voorkomende conficten kan PAGLS u aangeven wat de rechten en plichten van partijen zijn gegeven de wettelijke bepalingen en het betreffende pensioenreglement. Wij adviseren u over mogelijke maatregelen en hun consequenties en kunnen desgewenst uw advocaat terzijde staan indien het tot een rechtszaak komt.

Dergelijke conflicten kunnen ook voorkomen bij werknemers die niet deelnemen aan de pensioenregeling, al dan niet vastgelegd in een afstandsovereenkomst. Mocht die werknemer, of bij een eventueel overlijden diens partner, later alsnog pensioen claimen dan kan dat de onderneming in ernstige problemen brengen. Wij kunnen u hierin adviseren, zowel als een dergelijke claim zich voordoet, als op het moment dat u geconfronteerd wordt met werknemers die niet wensen deel te nemen aan de pensioenregeling.

Ook kunt u als onderneming geconfronteerd worden met een aanschrijving van een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) waarin men u verzoekt alle werknemers bij hen aan te melden, soms zelfs met terugwerkende kracht. Een eerder door u reeds getroffen  pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder is geen garantie voor een dispensatie van deze verplichting.

Wij kunnen voor u onderzoeken of de werkingssfeer van het betreffende Bpf inderdaad op uw onderneming van toepassing is en u vervolgens adviseren over de te nemen stappen. Tevens onderzoeken wij in voorkomende gevallen of er wellicht een vrijstellingsgrond is waarvan u gebruik zou kunnen maken.

PAGLS verstrekt overigens geen advies inzake pensioen- en/of verzekeringsproducten.

 


Pensioen Advies Groep Legal Services BV
Tijnjedyk 89, 8936 AC  Leeuwarden  |  Telefoon: 058 – 216 15 01  |   info@pagls.nl